MENU

ZAJÍMAVÉ ČLÁNKY

Hubnutí ->
Nemoci–studie ->
Novinky ->
Strava ->
Zdraví ->
Životní styl ->

TOPlist

Coriolus versicolor

 

Naturgreen®Coriolus versicolor

 dietary supplement  100% PURE mushrooms

 

CZ: Coriolus  versicolor (outkovka pestrá) tato houba byla po mnoho století používána proti rakovině především v Číně, Japonsku a Koreji a dnes i v universitní medicíně. Kromě toho se zde využívá její působení antimikrobiální, proti malárii nebo při posilování imunity.

Mimo sloučeniny PSP totiž tato houba obsahuje i další účinné látky, jako jsou například beta-glukan-proteiny, polysacharidy K (PSK) nebo deriváty ergosterolu. Látka PSK jako uznané léčivo byla v Japonsku poprvé použita v roce 1987 k léčbě rakoviny. Tato látka má dnes v Asii široké použití k léčbě jaterních chorob, zvýšení imunomodulace a slouží údajně jako prevence rakoviny jater.

PSK (krestin) nejen aktivně potlačuje růst určitých rakovinných buněk, ale i podporuje imunitní systém, přičemž se působení zvyšuje v kombinaci s ozařováním i chemoterapií. Nejlepší výsledky byly získány s použitím PSK při léčbě rakoviny děložního krčku. PSK i PSA zvyšují aktivitu některých složek imunitního systému (interleukinu, T- lymfocytů, NK buněk).

Experiment byl proveden i v Austrálii a bylo prokázáno, že přírodní substance houby je účinná 100% proti kmenovým buňkám rakoviny prostaty a potlačuje vytváření i jiných tumorů.

V tradiční čínské medicíně se outkovka používá k léčbě nádorových onemocnění, chronické hepatitidy, infekcí dýchacích a močových cest, zánětlivých onemocnění, nespavosti a jako celkové tonikum. V Mexiku se používá k léčbě kožních mykóz a ekzémů.

Extrakt získaný z houby Coriolus versicolor obsahující polysacharid K (PSK) a polysacharidový peptid (PSP) s potenciálními imunomodulačními a antineoplastickými účinky. Ukázalo se, že extrakt Coriolus versicolor stimuluje produkci lymfocytů a cytokinů, jako jsou interferony a interleukiny, a může vykazovat antioxidační účinky.

Tyto účinné látky s houby Coriolus versicolor byly studovány především  v léčbě rakoviny prsu a jiných typů rakoviny. Coriolus versicolor je druh houby.

Jeho extrakt se používá v jiných léčivech v některých kulturách k léčbě rakoviny a dalších stavů. Extrakt může posílit imunitní systém, zpomalit růst některých nádorových buněk a zmírnit vedlejší účinky chemoterapie a radioterapie. Jedná se o typ modifikátoru biologické odpovědi (BRM) a druh doplňku stravy.

Pro lepší vstřebatelnost účinných látek byl do našeho výrobku Naturgreen Coriolus versicolor (outkovka pestrá) přidán přírodní vit .C s  brazilské  třešně Acelory, který ještě více synergetiky zvyšuje účinek této houby.

Nedostatek vitaminu C  může  také zapříčinit vznik a rozvoj chronického zánětu v těle, který bývá příčinou řady civilizačních chorob a dalších těžko léčitelných nemocí (viz Oxidativní stres). Na rozdíl od ostatních savců i lidé v dnešní době ztratili schopnost vlastní produkce vitaminu C podle aktuální potřeby.

Klinický výzkum ukázal, že vitamin C vykazuje duální vlastnosti (antioxidační a prooxidační) Působí v organizmu jako kofaktor v celé řadě důležitých metabolických reakcí, například syntézy kolagenu, žlučových kyselin, neurotransmiterů, účastní se detoxikačních reakcí v játrech. Další velmi významnou rolí vitaminu C je antioxidační působení, kterým chrání tkáně před oxidačním stresem a vytváří podmínky pro fyziologickou funkci buněk a orgánů. Při oxidativním stresu působí askorbát jako účinný zametač (scavenger) reaktivních sloučenin kyslíku. Vzhledem k tomu, že oxidativní stres hraje významnou roli v rozvoji zánětlivých procesů, působí askorbát i protizánětlivě.

Naturgreen Coriolus  versicolor je originální a jedinečný 100% čistý  výrobek určený především do USA a  Canady. Surovina je s houby je vyrobena dvoustupňovou kombinovanou extrakcí (extrakce + "batch fermentation" ), tak aby byly maximálně vytěženy všechny účinné látky zejména jedinečné polysacharidy K (PSK).

PSP je totiž  jedinečný polysacharid obsahující peptid a je nejaktivnější biologickou složkou u Coriolus versicolor.

Léčivě používaná PSP se většinou patentově získává pouze extrakcí Coriolus versicolor mycelia a to ve dvoustupňovém procesu extrakce a  fermentace tkz. batch fermentation. (Cui et al ., 2003). 

PSP se skládá z polysacharidu kovalentně vázaného na peptid, protože polysacharidy a peptidy nemohou být odděleny ani nativní PAGE ani jinými chromatografickými metodami (Yang et al ., 1992). D-glukosa je hlavní monosacharid, zatímco arabinóza a ramnóza jsou rovněž detekovány v PSP (Wang et al ., 1996).

 
AN: Coriolus versicolor this fungus has been used against cancer for many centuries, especially in China, Japan and Korea, and nowadays also in medical medicine. In addition, it uses its antimicrobial, anti-malaria, or immune enhancement.
 
Besides PSP, this fungus also contains other active substances, such as beta-glucan proteins, polysaccharides K (PSK) or ergosterol derivatives. PSK as a recognized drug was first used in Japan for the treatment of cancer in 1987. This substance has been widely used in Asia for the treatment of liver disease, an increase in immunomodulation, and has been reported to prevent liver cancer.
 
PSK (krestin) not only actively suppresses the growth of certain cancer cells, but also promotes the immune system, increasing the action in combination with irradiation and chemotherapy. The best results were obtained using PSK in the treatment of cervical cancer. PSK and PSA increase the activity of some components of the immune system (interleukin, T-lymphocytes, NK cells).
 
The experiment was also conducted in Australia, and it has been shown that the natural fungus substance is 100% effective against prostate cancer stem cells and suppresses the formation of other tumors.
 
In traditional Chinese medicine, the outcomer is used to treat cancer, chronic hepatitis, respiratory and urinary tract infections, inflammatory diseases, insomnia, and overall tonic. In Mexico, it is used to treat skin mycoses and eczema.
 
Extract obtained from Coriolus versicolor mushrooms containing polysaccharide K (PSK) and polysaccharide peptide (PSP) with potential immunomodulatory and anti-neoplastic effects. Coriolus versicolor extract has been shown to stimulate the production of lymphocytes and cytokines, such as interferons and interleukins, and may exhibit antioxidant effects.
 
These active substances with Coriolus versicolor mushrooms have been studied primarily in the treatment of breast cancer and other types of cancer. Coriolus versicolor is a type of fungus.
 
Its extract is used in other medicines in some cultures to treat cancer and other conditions. The extract can strengthen the immune system, slow the growth of some tumor cells, and alleviate the side effects of chemotherapy and radiotherapy. It is a type of biological response modifier (BRM) and a type of dietary supplement.
 
For a better absorption of active substances, our Naturgreen Coriolus versicolor has been added to a natural vitamin C with Brazilian cherries of Acelora, which even more synergetic increases the effect of this fungus.
 
Deficiency of vitamin C can also cause the onset and development of chronic inflammation in the body, which is the cause of a number of civilization diseases and other difficult to treat illnesses (see Oxidative stress). Unlike other mammals, people today have lost their ability to produce vitamin C as needed.
 
Clinical research has shown that vitamin C has dual properties (antioxidant and prooxidative). It acts as a cofactor in a number of important metabolic reactions, such as synthesis of collagen, bile acids, neurotransmitters and liver detoxification reactions. Another very important role of vitamin C is the antioxidant action, which protects the tissues from oxidative stress and creates conditions for the physiological function of cells and organs.
 
Under oxidative stress, ascorbate acts as an effective sweetener of reactive oxygen compounds. Since oxidative stress plays a significant role in the development of inflammatory processes, both ascorbate and anti-inflammatory agents act.
New introductory price by the end of October
Goods are only for export outside the EU
 
AN: Capsule / Value Composition
 
1caps. contains
Coriolus Versicolor extract
320mg
Acerola extract 25% vit.C
80mg

No daily volue established. Servings  per  container: 60 g / + -5%.

AN composition: Coriolus Versicolor extract of 43% polysaccharides,Acerola extract 25% vit.C .The extract has a standardized content of active substances.Cellulose capsule

CZ složení: Coriolus Versicolor extract 43% polysacharidů, Acerola extrakt 25% vit.C, vše má standardizovaný obsah účinných látek. Celuozová kapsle

AN: recommended dosage: take 1-2 capsules twice a day, at least 20 minutes before a meal or 30 minutes after a meal. For better efficiency, drink warm water or tea.

CZ : doporučené dávkování: užívejte 2x denně 1-2 kapsle, minimálně 20 minut před jídlem či 30 minut po jídle. Pro lepší účinnost zapíjejte teplou vodou či čajem.

AN: Warning: keep out of reach of children. Do not take a supplement if you are under 18, pregnant or nursing a baby, or you have any known or suspected medical conditions. Store: Store in a cool and dry place. Keep away from direct sunlight and heat. Storage: store in cool and dry place and sealed packaging.Keep away from direct sunlight and heat.

CZ:Varování: nepřekračujte doporučené denní dávkování. V případě nežádoucích účinků přestaňte preparát užívat.

CZ:Upozornění: není určeno dětem do 18 let. Není určeno těhotným a kojícím ženám. Ukládejte, mimo dosah dětí Skladujte v suchu, temnu a chladu, v dobře uzavřeném obalu.

CZ :individuální dávkování u houby Coriolus versicolor

Podávání Coriolus versicolor v dávce  cca 3g (což je asi 7 kapslí)  denně po dobu jednoho roku je vysoce účinné na docílení regresí změn děložního čípku i vymizení HPV pozitivity a to i u osob jejichž HPV pozitivita přetrvává i po chirurgickém zákroku na děložním čípku.

Dávky Coriolus versicolor  byly zkoumány i ve vědeckém výzkumu a důkladně popsány v časopise ONGOLOGY. Pro rakovinu je kromě chemoterapie užíváno 3 gramy (což je asi 7 kapslí)  v rozložené denní dávce zde se  předpokládá  že  účinná  a obsažená  PSK složka, (což je asi 7 kapslí)  o které se předpokládá, že bojuje proti rakovině.

CZ: Naturgreen Coriolus  versicolor je originální a jedinečný 100% čistý  výrobek určený především do USA a  Canady. Surovina je s houby je vyrobena dvoustupňovou kombinovanou extrakcí (extrakce + "batch fermentation" ), tak aby byly maximálně vytěženy všechny účinné látky zejména jedinečné polysacharidy K (PSK).Více info zde 

AN : Naturgreen Coriolus versicolor is an ORIGINAL and unique 100% pure product designed primarily for the US and Canadian. Raw material is made with two-stage extraction (batch fermentation) extraction so that all the active substances, especially the unique polysacharides K (PSK) are extracted.More info here

AN: Individual dosing for Coriolus versicolor

Serving Coriolus versicolor at a dose of about 3g (about 7 capsules) a day for one year is highly effective in regaining cervical cancers and eliminating HPV positivity even in people whose HPV positivity persists after cervical surgery.
 
Coriolus versicolor doses were also investigated in scientific research and thoroughly described in ONGOLOGY. For cancer, apart from chemotherapy, 3 grams (about 7 capsules) in an extended daily dose is believed to be an effective and contained PSK component (about 7 capsules) believed to fight cancer.

 

Chcete-li se dozvědět více o přírodním přípravku Coriolus versicolor (outkovka pestrá) 

doporučujeme zde

www.naturgreen.cz