MENU

ZAJÍMAVÉ ČLÁNKY

Hubnutí ->
Nemoci–studie ->
Novinky ->
Strava ->
Zdraví ->
Životní styl ->

TOPlist

Extrakce superkritickým oxidem uhličitým CO2

Superkritická fluidní extrakce (SFE)

Supekritická fluidní extrakce je metoda využívající k extrakci analytů z matrice kysličník uhličitý v superkritickém stavu (teplota >31°C a tlak >73 atm). Superkritická extrakce je založena na rozpustnosti dané složky v rozpouštědlu v superkritickém stavu. Tekutina v superkritickém stavu (Supercritical Fluid - SCF) je velmi mobilní - schopnost rozpouštění se přibližuje kapalným rozpouštědlům, zatímco penetrace do pevné matrice je usnadněna transportními vlastnostmi blížícími se plynu.

Extrakce superkritickým oxidem uhličitým je separační proces, který využívá skutečnosti, že nad teplotu 31 °C (kritickou teplotu) nelze oxid uhličitý dalším zvyšováním tlaku zkapalnit. Vysoce stlačený plyn pak v superkritickém stavu vykazuje mimořádné vlastnosti - s rostoucí hustotou vrůstá totiž schopnost rozpouštět látky. Jde o fyzikální proces, při kterém nedochází k žádné chemické reakci ani k uvolňování tepla.

Rozpouštěcí schopnost CO2 lze ovlivnit změnami tlaku a teploty - většina extrakcí probíhá při tlacích 100-300 bar a teplotách 40-50 °C. V tomto stavu má CO2 vlastnosti kapaliny a to poskytuje ideální podmínky pro rychlé extrakce s maximální výtěžností. Regulací tlaku a teploty lze měnit extrakční sílu a hustotu superkritické kapaliny a tím se dosahuje vlastností organických rozpouštědel v rozsahu od chloroformu přes dichlormetan po hexan. Variabilní síly rozpouštědla můžeme využít pro širokou škálu aplikací jako je čištění, extrakce, frakcionace či rekrystalizace širokého spektra látek. Za těchto podmínek pak obvykle získáváme z extrahovaného materiálu např. kurkumin kolem 98% přítomné substance.

Přednosti superkritické extrakce

Superktitická extrakce je zajímavá především kvůli následujícím charakteristikám této extrakční metody:

 •  Při extrakci dochází pouze k šetrným tepelným zákrokům, aplikovatelným i na citlivé látky.
 • Získané produkty neobsahují žádné zbytky rozpouštědla – získává se nejčistší možný extrakt.
 • Přírodní látky se dají získat bez ztráty aroma.
 • Rozpouštěcí charakteristiky rozpouštědla se mohou měnit změnami teploty a tlaku.
 • Rozpouštědlo (CO2) je látka zcela fyziologicky nezávadná, germicidní, nehořlavá.
 • Pro svou čistotu dovoluje extrakt KURKUMIN široké využití např. i v potravinářském a farmaceutickém průmyslu.
Vlastnosti CO2 v procesu superkritické extrakce:

 • CO2 je bezbarvý plyn nakyslé chuti i zápachu, v tuhém stavu bílá, tvrdá hmota, ve vyšších koncentracích je dusivý.
 • Kritická teplota CO2 je 31 °C. Extrakce se proto dají provádět při teplotách natolik nízkých, že nemůže dojít k poškození organoleptické kvality extraktu.
 • Kritický tlak CO2 je od 7,38 Mpa.
 • Inertnost – nehrozí nebezpečí sekundárních reakcí (např. oxidace).
 • Nezávadnost – CO2 je zcela nezávadný.
 • Polarita CO2 je podobná jako u pentanu a hexanu, které se běžně používají při klasické extrakci.
 • Při superkritické extrakci CO2 nedochází k hydrolýze, esterifikaci nebo termickým změnám.
 • V extraktu nezůstávají žádná residua extrakčního činidla.

UŽÍVEJTE VŽDY JEN ÚČINNÝ KUKUMIN S PIPERINEM V NEJVYŠŠÍ KVALITĚ EXTRAHOVANÝ CO2
DOPORUČUJEME
www.naturgreen.cz