MENU

ZAJÍMAVÉ ČLÁNKY

Hubnutí ->
Nemoci–studie ->
Novinky ->
Strava ->
Zdraví ->
Životní styl ->

TOPlist

Jak působí zásaditá voda proti rakovině

Volné kyslíkové radikály (ROS) jsou jedním z hlavních zdrojů oxidačního poškození biologických makromolekul a buněk. Tyto nestabilní molekuly mohou způsobovat či zhoršovat řadu neléčitelných onemocnění jako například rakovinu, kardiovaskulární či neurodegenerativní nemoci a urychlovat proces stárnutí.

Buněčné neutralizátory volných radikálů jako je například superoxid dismutáza (SOD), kataláza, glutathion peroxidáza, jsou tělu vlastní obranné systémy. Mezi vnější zdroje ochrany těla patří antioxidační vitamíny C a E, karoten a karotenoidy, stejně jako minerály jako selen a zinek. Hledání bezpečných a účinných antioxidantů bylo a zůstává předmětem intenzivního výzkumu.

Lidské tělo obsahuje 70 % vody. Po napití se voda dostane do každého místa těla během 30 minut. Dokonce i hematoencefalická bariéra pro ni není žádnou překážkou. Nemá také téměř žádné vedlejší účinky. Pokud by voda sama o sobě mohla fungovat jako lapač volných radikálů, byl by to ideální antioxidant.

V nedávné době bylo prokázáno, že elektrolyticky redukovaná voda s vysokým pH a významným negativně redukčním potenciálem (ORP) má obdobný efekt jako superoxid dismutáza  a kataláza, a chrání DNA proti poškození volnými radikály.

Stejnou vodu, jako vyrobenou v elektrolytu, si můžete vyrobit doma filtrační konvicí s alkalickým vodním filtrem, který dovede sedmistupňovou filtrací zvýšit pH vody na 8 – 10,5 a nabít ji na negativní ORP -100mV.

Použité metody výzkumu

Alkalická voda s negativním ORP

Alkalická voda byla vyrobena vložením směsi minerálů do lahve vody. Hodnota pH vody se zvýšila až na 10,5 a oxidačně redukční potenciál (ORP) se snížil na -200mv. Obsah minerálů byl zvyšován úměrně s časem.

Zvířata a buňky

Myši C57BL/6 (4-5 týdnů staré) byly živeny standardní stravou a kohoutkovou vodou, než jim začala být podávána zásaditá voda. Myší B16 melanomové buňky byly udržovány v Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium (DMEM) doplněné 5% na teplo citlivým plodovým hovězím sérem (fetal bovine serum = FBS) ve zvlhčené atmosféře v poměru 95% vzduch 5% CO2 při 37°C. Vysoce metastazující skupina buněk B16 byla izolována z plíce C57BL/6 myši, která byla intraperitoneálně naočkována B16 buňkami. Buňky byly klonovány pomocí metody mezního ředění a vybrané klony byly poté naočkovány do myší. Tato metoda byla opakována třikrát a konečný klon s vysokým metastazujícím potenciálem byl označen jako B16-BL6 melanomové buňky.

Vyhodnoceníproti rakovinného účinku in vivo

Kultivované B16-BL6 melanomové buňky byly nashromážděny pomocí 2mM EDTA v PHS, a poté třikrát propláchnuty ve FBS. Celkem 1 × 10B16-BL6 melanomových buněk bylo nitrožilně zavedeno do ocasní žíly myší C57BL/6, které byly napájeny ionizovanou zásaditou vodou. Po 20 dnech byly myši usmrceny a následně jim byly vyňaty plíce pro spočítání kolonií metastazovaných B16-BL6 melanomových buněk.

Potlačení růstu nádoru

Kultivované B16-BL6 melanomové buňky byly nashromážděny pomocí 2mM EDTA ve FBS, a poté třikrát propláchnuty ve FBS. Celkem 1 × 10B16-BL6 melanomových buněk bylo podkožně zavedeno do oblasti zad myší C57BL/6. Délka dlouhé a krátké osy nádoru byla denně měřena a výsledky byly spočítány za použití vzorce ab2/2, kde a je délka dlouhé osy a b je délka krátké osy. Křivka přežití byla vykreslena za použití metody Kaplan-Meierové.

Měření hladiny cytokinů pomocí metody ELISA

Koncentrace cytokinů v myším séru byla měřena pomocí standardní metody ELISA. Jamková mikro destička byla potažena 250 g protilátky a postupně byly přidány vzorky séra, biotinylovaná specifická protilátka, sekundární protilátka se streptavidinem a HRP a po promytí roztok o-phenylendiaminu. Enzymatická reakce byla zastavena 2N kyselinou sírovou. Absorbance byla měřena čtečkou ELISA při 490 nm.

Stanovení volných kyslíkových radikálů (ROS)

Množství cytosolických ROS bylo měřeno pomocí oxidační metody 2’,7’-dichlorofluroscein diacetate (DCF-DA). 12,5 M DCFDA bylo inkubováno v homogenátu jater, sleziny, plic nebo mozku a změna fluorescence byla měřena při excitační vlnové délce 485 nm a emisní vlnové délce 585 nm. Relativní fluorescenční jednotka (RFJ) byla vypočtena na 1 mg proteinu v homogenátu.

Výsledky

Působení alkalické voda na růst nádoru a dobu přežití

Růst nádoru byl významně omezen u skupiny myší užívající alkalickou vodu. Po 10 dnech od podkožního zavedení B16 melanomových buněk do boku myší C57BL/6 byla hmota nádoru viditelná a následně pravidelně měřena. K desátému dni byla velikost nádoru pro skupinu užívající alkalickou vodu 0,27 cm3, zatímco pro skupinu užívající kohoutkovou vodu to bylo 0,48 cm3. K devatenáctému dni byla velikost nádoru pro skupinu užívající ionizovanou zásaditou voda 3,32 cm3, zatímco pro skupinu užívající kohoutkovou vodu to bylo 6,02 cm3, což prokazuje zpomalení růstu nádoru o 54 %.

Dále byla po intraperitoneálním zavedení B16 melanomových buněk do C57BL/6 myší monitorována míra přežití. Alkalická voda prodloužila průměrný čas přežití z 36 na 44 dnů.

Působení alkalické vody na buňky rakoviny plic

Po nitrožilním zavedení B16 melanomových buněk do ocasní žíly C57BL/6 myší byl monitorován účinek alkalické vody působící proti rakovinovým buňkám.  Po 15 dnech od zavedení byly myši usmrceny. Poté byla vyňata plicní tkáň obou skupin myší a porovnány metastazující léze. Skupina užívající alkalickou vodu měla méně metastazujících lézí. U skupiny užívající alkalickou vodu bylo nalezeno 145 černých kolonií a u skupiny bez alkalické vody 257, což indikuje menší nárůst rakovinných buněk o 44 %.

Dále byla měřena koncentrace ROS u každého myšího orgánu infikovaného B16 melanomovými buňkami za použití DCFH-DA, jelikož melanomové buňky často vykazují zvýšený oxidační stres, což by mohlo urychlit vývoj metastáz. Množství ROS v plicích, játrech a ledvinách bylo velmi malé u myší užívajících alkalickou vodu na rozdíl od myší pijících kohoutkovou vodu. Nicméně, slezina jakožto hlavní orgán pro imunitu, vykazovala velmi vysoké množství ROS u myší užívající alkalickou vodu, což ukazuje na podpůrný účinek alkalické vody na imunitní systém.

Vyhodnocení působení alkalické vody na imunitní systém

Užívání ionizované zásadité vody zvýšilo obsah systémových cytokinů, jako je Th1 (IFN - gama, IL-12), cytokinů pro buněčnou imunitu Th2 (IL-4, IL-5) a cytokinů pro humorální imunitu. Takové výsledky dokazují, že alkalická voda stimuluje jak buněčnou, tak humorální imunitu. Th1 a Th2 dosáhly maximálních výsledků po dvou týdnech užívání ionizované alkalické vody a poté se vrátily zpět na počáteční hodnotu. Hladina cytokinů u myší napájených kohoutkovou vodou zůstala na počátečních hodnotách.

Grafy

Vyhodnocení studie

V nedávné době bylo prokázáno, že elektrolyticky redukovaná voda s vysokým pH a významným ORP (negativně redukčním potenciálem) má podobný efekt v těle jako superoxid dismutáza a kataláza. Dovede ochránit DNA proti poškození volnými radikály (in vitro). Pokud ionizovaná alkalická voda skutečně funguje jako antioxidant a chrání DNA proti poškození, lze se domnívat, že užívání ionizované alkalické vody může mít protirakovinné účinky.

Studie na myších in vivo protirakovinný efekt ionizované alkalické vody prokazuje. Užívání alkalické vody zpomalilo růst nádorů a utlumilo výskyt nitrožilních metastáz, což vedlo k prodloužení délky přežití u myší infikovaných melanomem B16. Melanomové buňky B16 jsou jedny z nejčastěji vyskytujících se nádorových buněk u lidí a jsou známé pro svou vysokou schopnost napadat a metastazovat v dalších místech těla. Jsou schopné vyhnout se imunitnímu dozoru a šířit se rychleji než jakýkoli jiný nádor. Používají k tomu mechanismy jako je útlum MHC prezentace antigenů či zvyšování hladiny ROS, a tak dochází k urychlení vývoje metastáz. Studie dokázala, že ionizovaná alkalická voda funguje nejen jako antioxidant, ale má i silný imunitně modulační potenciál, což chrání organismus proti rakovině dvojím účinkem. Proto by ionizovaná alkalická voda mohla být účinná proti řadě chorob, které způsobuje oslabená imunita a vysoká hladina volných radikálů v těle. Mezi tyto nemoci se řadí i rakovina.

Voda se dostane do všech tkání lidského organismu 30 minut po vypití. Bez překážek se dostává i skrz hematoencefalickou bariéru do mozku a nemá žádné vedlejší účinky. Pití alkalické vody je cestou ke zdravému a dlouhému životu. Vyrobte si jednoduše doma alkalickou vodu se záporným ORP z kohoutkové vody. Jednoduše nalijete a filtrační konvice se zásaditým sedmistupňovým filtrem udělá zbytek práce sama. Jednoduchá a snadná cesta ke zdraví.  
 

Co by jste asi měli vědět ? Především vy nemocní lidé nebo ti s oslabenou imunitou, ale i ti zdraví .

Důležitou součástí prevence a boje proti chronickým zánětům je pitný režim a celková hydratace organismu. 

Toxicita přímo ovlivňuje naše lidské tělo a její organismus. Musíme mít na paměti,,že zbytkový chlor podstupuje chemickou reakci s jinými organickými sloučeninami ve vodě a generuje trihalomethan,který je obecně známý karcinogen. Trihalometany jsou vytvořeny jako vedlejší produkt převážně u chloru,který  se používá k dezinfekci vody a k pití. Trihalometany představují jednu skupinu chemických látek, obecně označovaných jako dezinfekce vedlejších produktů. Vznikají  z reakce chloru nebo bromu s organickými látkami přítomnými ve vodě. V THM (World Health Organization ) byly spojeny prostřednictvím několika epidemiologických studií s některými nepříznivými účinky na lidské zdraví. Mnoho zemí má nastaveny limity na množství, které je přípustné v naší pitné vodě. Nicméně, trihalometany jsou pouze jedna skupina z mnoha stovek možných vedlejších produktů dezinfekce vody. Drtivá většina, vedlejších skupin chemických látek,které vznikají při dezinfekcí vody však nejsou ve světě vůbec sledovány.  Nikdy nebylo jasně prokázáno, které z nich jsou nejpravděpodobnější kandidáti s negativními účinky na naše zdraví. Ve Spojených státech  EPA(agentura pro ochranu životního prostředí ) omezuje celkovou koncentraci čtyř hlavních složek (chloroform, bromoform, bromodichloromethane, a dibromochloromethane), označovaný jako celkovou koncentraci  trihalometanů (TTHM), pouze do 80 ppb ve vyčištěné vodě.


Kvalitní filtrační konvice s alkalickým vodním filtrem ,která pomúže odstranit chlor ,ve čtyřech atraktivnách barvách na
www.naturgreen.cz

Novinky  zde 

Relaxační & revitalizující sprchová hlavice  s filtrem

 https://www.youtube.com/watch?v=TMNHHjWq9rk&feature=youtu.beNatural Potty Squatting®, tato naše nová zdravotnická pomůcka přinášející nové řešení a velmi jednoduché a praktické použití.Velmi účinně pomáhá při snadném vyprazdňování kdy s její pomocí vždy dosáhnete skutečně přirozené polohy. Natural Potty Squatting® je konstrukčně navržen tak, aby byl vždy použitelný v přímém spojení s vaší toaletou a pomohl se vám přizpůsobit té správné poloze při držení těla (dřepu.) 

Natural Potty Squatting® díky své konstrukci a tvaru pomůže k uvolnění puborektálního svalu a narovnání úhlu mezi konečníkem a řitním kanálem, díky čemuž se střevo snadněji a bezbolestně vyprázdní. 

Pomůže vám nejen u závažných střevních nemocí (nádor střeva, Crohnova choroba, ulcerózní kolitida, porucha vstřebávání - malabsorpční syndrom, srůsty v břiše, hemeroidy,…) či nemocí jiných orgánů (snížená funkce štítné žlázy, gynekologická onemocnění, metabolické vlivy, neurologická a psychiatrická onemocnění – parkinsonismus, roztroušená skleróza, deprese, psychózy apod.),ale dokáže pomoci i u některých dalších zdravotních problémů či neduhů, které se špatným nebo bolestivým vyprazdňováním vůbec nespojujete. 
více zde 

Natural Potty Squatting®