MENU

ZAJÍMAVÉ ČLÁNKY

Hubnutí ->
Nemoci–studie ->
Novinky ->
Strava ->
Zdraví ->
Životní styl ->

TOPlist

Ohňovec pomáhá proti rakovině prostaty


Ohňovec je dřevokazná houba z čeledi kožovkovitých. Její plodnice je nejedlá a velmi tuhá. Způsobuje hnilobu na zdravých stromech a patří mezi běžné druhy dřevokazných hub zejména v severní Evropě. Hojně jej však nalezneme i u nás.

Ačkoliv je ohňovec v Evropě považován za nežádoucího parazita, který ničí stromy, existují zmínky o jeho využití indiány v Severní Americe a na Aljašce. Indiáni si jej přidávali do tabáku, aby mu vylepšili chuť.

Tradiční čínská medicína však zašla s využitím ohňovce obecného (Phellinus linteus) mnohem dál. Používá se v ní již tisíce let jako lék na zažívací obtíže, vnitřní krvácení a rakovinu. Ve snaze blíže prozkoumat tuto houbu začaly od 80. let minulého století vědci provádět výzkumy houby Phellinus linteus, aby její léčivé účinky mohli popsat jazykem západní vědy. Vědci postupně potvrdili protirakovinové a imunomodulační účinky této houby. Ohňovec má totiž na imunitní systém stimulační i supresivní účinek. Zajímavé na něm také je, že dovede vyvolat apoptózu u mnoha druhů rakovinných buněk, ale původní tkáň nepoškozuje. Zároveň synergicky působí s běžně užívanými cytostatiky, které se na léčbu rakoviny používají v konvenční medicíně.

Ohňovec a rakovina postaty

Phellinus linteus je zkoumán jako možný lék na rakovinu prostaty. Ve světově uznávaném vědeckém časopise Nature v roce 2007 vyšla studie pod názvem „Phellinus linteus aktivuje různé cesty vedoucí ke zpuštění apoptózy u nádorových buněk prostaty“, která popisuje několik způsobů apoptózy buněk způsobujících rakovinu prostaty, které extrakt z ohnivce vyvolává. Závěrem studie je, že vysoké dávky ohnivce aktivizují dvě hlavní dráhy způsobující apoptózu v buňkách rakoviny prostaty. Jsou jimi indukovaná kaspáza-8, která způsobuje buněčnou smrt a buněčnou odpověď na nesprávně syntetizované proteiny, která vede k jeho nápravě. K nesprávné syntetizaci proteinů může docházet rozličnými stresovými faktory, například poškozením volnými radikály. Aktivace kaspázy-8 a jejich následných efektů může být jedním z hlavních efektů Phellinus linteus na eliminaci nádorů, zejména karcinomu prostaty. Pokud se podíváme na rozložené proteiny v endoplazmatickém retikulu, zdá se, že je karcinom prostaty specifický a je upraven na androgenní receptory a kaspázy-2. Tato studie naznačuje, molekulární cíl účinných látek Phellinus linteus, které poskytují lepší pochopení potenciálu Phellinus linteus na léčbu rakoviny.

Hlavními léčivými složka mi Ohňovce jsou polysacharidy. Mnohé studie prokázaly, že polysacharidy z různých látek, včetně Phellinus linteus, jsou pozoruhodně účinné při inhibici růstu nádorů bez toxických vedlejších účinků. Studie také ukazijí, že polysacharidy v Ohňovci jsou schopny potlačit nádory, a to buď nepřímo prostřednictvím posílení imunitního systému hostitele, nebo přímo indukcí apoptózy v nádorových buňkách. Z tohoto důvodu jsou protinádorové, antiangiogení a imunomodulační účinky ohňovce potenciálem pro rozvoj nových léčiv, avšak základní molekulární mechanizmy a protinádorové účinky se musí ještě podrobit dalšímu vědeckému zkoumání.

Mutace androgenního receptoru

Změny na androgenním receptoru mohou přispívat k rozvoji rakoviny prostaty a představují vážný problém v účinné léčbě. Mutace androgenního receptoru může zvýšit jeho schopnost vázat jiné molekuly, které zapříčiňují jeho nesprávnou funkci. Zvýšená exprese androgenních receptorů zvyšuje citlivost nádorových buněk prostaty k nízké úrovni androgenů, která způsobuje aktivaci růstu nádoru, která není na androgenech závislá. Studie ukázaly, že je androgenní receptor klíčovým faktorem, který určuje, zda proběhnou molekulární změny potřebné pro vývoj rezistentního karcinomu prostaty. Obecně platí, že je androgenní receptor vázán na proteiny tepelného šoku v cytoplazmě. Po navázání na aktivní dihydrotestosteron (DHT) se receptor odloučí od proteinu tepelného šoku a přemístí se do jádra. V jádře se androgenní receptor váže na prvky androgenní reakce potřebné pro zahájení transkripce genů, která vede k růstu nádoru. S rostoucí malignitou karcinom prostaty ztrácí závislost na závislost na androgenním receptoru a ruší svou hormonální závislost na něm.

Z těchto pozorování vyplývá, že hlavní problém v léčbě rakoviny prostaty je, zejména v jeho hormonálně nezávislé variantě, porozumění genetickým a buněčným změnám, jež jsou spojené s citlivostí karcinomu na přirozenou apoptózu. Studie ukázala, že Phellinus linteus může i při nízkých dávkách působit synergicky s doxorubicinem (protinádorovým lékem) a indukovat v rakovinných buňkách apoptózu. Nicméně stále není jasné, jaké ohňovec v těchto buňkách vysílá signály.

Samozničení rakovinových buněk – apoptóza

Apoptóza může být vyvolána různými vnitřními nebo vnějšími signály. Kaspázy jsou klíčové apoptózu vyvolávající efektory, jež hrají klíčovou roli v apoptóze přes kaskádovitou reakci jejího štěpení. Kaspázy jsou v buňkách odloženy jako proenzymy a jsou v nich aktivovány proteolytickou reakcí. Pro stimulaci procesu apoptózy se štěpí kaspázy-8 jako iniciátor, který vede k následné aktivaci okamžitých a následných exekutivních kaspáz 3 a 7. To má za následek BID proteinu a uvolňování cytochromu C z mitochondrií do cytosolu, což způsobí tvorbu apoptozomu s následnou aktivací kaspázy-9, která způsobí kaspázovou řetězovou reakci. Kaspáza-2 je mezi kaspázami unikátní, protože má schopnost, stejně jako prodomény, jít proti kaspázovému proudu a rozpozná optimální motiv navazování kaspáz na sebe. Prodomény jsou nezbytné pro dimerizaci (spojení dvou monomerů) a samospuštění prekurzotu kaspázy-2, která musí být přímo aktivována a dále iniciuje kaspázovou kaskádu, která reaguje na různé podněty vedoucí k apoptóze.

Endoplazmatické retikulum je hlavní vnitrobuněčnou organelou, která má na starosti správnou skladbu a zrání transmembránových sekrečních proteinů. Studie z roku 2001 a 2004 prokázaly, že endoplazmatické retikulum funguje jako senzor buněčného stresu a snaží se v buňkách udržet homeostázu. Deregulace funkcí endoplazmatického retikula často vede k nemocem počínaje cukrovkou, neurodegenerativními nemocemi konče. Stres endoplazmatického retikula může způsobit změny ve vnitrobuněčné hladině vápníku, tuků a další přetížení v důsledku nepoměru živin. Aby se stres endoplazmatického retikula vyrovnal, aktivuje se buněčná odpověď na nesprávně sestavené proteiny. Trvale přetížené endoplazmatické retikulum muže vyvolat apoptózu aktivací některé kaspázy, včetně kaspázy-2.

Ohňovec vyvolává apoptózu

Předchozí i tato studie prokázaky, že Phellinus linteus má protinádorové vlastnosti, kdy už i při nízkých dávkách zvyšuje citlivost nádorových buněk způsobujících rakovinu prostaty na cytostatikum doxorubicin. Zároveň se ukázalo, že vysoké dávky Phellinus linteus mohou vyvolat apoptózu myších i lidských buněk karcinomu plic. Studie zveřejněná v časopise Nature pod názvem „Phellinus linteus aktivuje různé cesty vedoucí ke zpuštění apoptózy u nádorových buněk prostaty“ zkoumala další molekulární mechanizmy, kterými Phellinus linteus spouští apoptózu v buňkách rakoviny prostaty. Studie prokázala, že vysoké dávky extraktu z ohňovce mohou vyvolat apoptózu velkého množství rakovinných buněk označovaných jako LNCaP, u buněk s označeím PC3 probíhá apoptóza jen mírná. Studie díle naznačuje, že vysoké dávky extraktu z Phellinus linteus jsou schopny vyvolat více apoptózových signálních drah v buňkách rakoviny prostaty, také prokázala, že kaspázy-2, působící ve směru androgenního receptoru, činí rakovinové buňky prostaty senzitivní na indukci apoptózy skrze Phellinus linteus.

Ve studii byly použity čisté standardizované extrakty z Phellinus linteus bez obsahu dalších chemických látek. Proto dbejte o čistotu preparátu, který si chcete koupit z preventivních nebo léčebných důvodů. Jen tak bude doplněk stravy obsahovat potřebné množství účinných polysacharidů. Dejte si pozor, abyste nekupovali pouze mletou houbu v kapslích nebo slisovanou do tabletek. Extrakty jsou totiž mnohonásobně silnější než jen mleté houby, které jsou v případě ohňovce i velmi těžce ztravitelné.

Novinka pro  prevenci rakoviny prsu Kurkumin a  Piperin

Zajímavý je i nový poznatek vědců s provedených studií v roce 2009 a 2012 o tom, že piperin zvyšuje účinnost kurkuminu.Zjistilo se, že tato kombinace složení několikanásobně lépe působí na rakovinné kmenové buňky bez ohledu na to zda jsou senzitivní na estrogen nebo nejsou. To je obzvláště významný poznatek, protože stávající léky pro prevenci rakoviny tamoxifen nebo raloxifene, mohou vykazovat vysoce toxické vedlejší účinky a nemají vliv na nádory, které jsou nezávislé na estrogenu. Navíc přírodní látky, které se vyskytující v extraktu kurkuminu (silné 95% kurkumoidy) v kombinaci s černým pepřem a jeho účinou extrahovanou látkou piperin (min je však potřeba použit 95% extrakt  ), prokazují schopnosti zastavovat růst nádorů prsu. K tomuto naprosto novému objevu došla studie, prováděná vědci z the University of Michigan Comprehensive Cancer Center a publikovaná v časopise Breast Cancer Research and Treatment v roce 2012. 

Více odkazů a studií v AN zde 

Breast Cancer Research and Treatment curcumin and piperine

Pro vstup do některých odborných studií je však potřeba si pro volný přístup zakoupitautorská práva za cca 40 USD. 


JESTLIŽE SE CHCETE O MEDICINÁLNÍCH HOUBÁCH NEBO DALŠÍCH PREVENTIVNÍCH A LÉČIVÝCH PROSTŘEDCÍCH DOZVĚDĚT VÍCE, PODÍVEJTE SE ZDE

DOPORUČUJEME

www.naturgreen.cz

Další informace o této a dalších houbách  od uznávaného českého mykologa Prof. RNDr. Jiřího Patočky DrSc  naleznete zde : Sang hwang – asijská tradiční medicína