MENU

ZAJÍMAVÉ ČLÁNKY

Hubnutí ->
Nemoci–studie ->
Novinky ->
Strava ->
Zdraví ->
Životní styl ->

TOPlist

Vodíková/kyslíková terapie (H2-O2 nebo OxyHydrogen)

Inhalace směsného plynu s vodíkem a kyslíkem je účinná forma vodíkové terapie, která zaznamenala rostoucí výzkum v léčbě několika stavů. Dýchání směsi vodíku-kyslíku nebo kyslíkovodíku spolu s heliem používaným při hlubinném potápění. Vodík udržuje tělo neporušené v hloubkách drcení kostí a je bezpochyby jedinečným a silným prvkem naší existence. Pojďme se dozvědět více o směsi vodík-kyslík a výhodách/aplikacích vodíkové/kyslíkové terapie na základě publikovaných klinických výzkumných studií a studií.

Co je směs vodíku a kyslíku?

Tento lékařský plyn, známý také jako směs kyslíku a vodíku , HHO nebo H2-O2 , je mnohem účinnější než čistý H2. Směs vodíku a kyslíku je nereaktivní plynná směs vodíku a kyslíku v různých poměrech. Směs je výbušnější než čistý vodík jako HHO a má vyšší teplotu spalování, která uvolňuje více energie.

Vodík a kyslík lze smíchat dohromady jednoduchým spojením výstupů obou plynů ve společné trubici nebo nádobě. Když je voda elektrolyzována, produkuje kyslík a vodík na napěťových spojích elektrolyzéru. Existuje mnoho metod elektrolýzy vody. Jedna z nejnovějších, životaschopných a účinných technologií elektrolýzy vody je známá jako Proton Exchange Membrane (PEM) Electrolysis.1

článek pro elektrolýzu vody využívající membránu pro výměnu protonů
Schéma elektrolyzujícího článku generátoru Pro vodík/kyslík

Elektrolýza vody s protonovou výměnnou membránou (PEM) produkuje vodík o vysoké čistotě a také spotřebovává velmi málo energie.2 Pevné polymerní elektrolyty (SPE) se používají při PEM elektrolýze vody k výrobě H2-O2. Nafion je polymer používaný v elektrolýzních membránách k oddělení vodíku a kyslíku od molekul vody. Polymer je chemicky odolný a trvanlivý. Platina, iridium a další ušlechtilé kovy se používají jako katalyzátory a potahují polymerní membrány.

Elektrolyzér PEM SPE se skládá z katalyzátoru umístěného mezi dvě elektrody (katoda/anoda) a dvě koncové desky. V tomto případě je katalyzátorem Nafion s iridiem a platinou použitými jako anoda a katoda. Vrstvy difúze plynu na katodě a anodě shromažďují plyn pro vypouštění a použití.

Zatímco základ zůstává stejný, pro výrobu vodíku lze použít různé metody elektrolýzy včetně membránového elektrolyzéru s polymerním elektrolytem, ​​alkalického elektrolyzéru a elektrolyzéru s pevnými oxidy. Tyto metody se liší především podle způsobu transportu iontů nebo typu použitého elektrolytu. 

Mezi výhody membránové elektrolýzy patří žádné čisté uvolňování uhlíku do atmosféry (během operace vzniká pouze vodík, kyslík a voda), snadná replikace a schopnost kombinovat více vrstev do stohu.3

Pro terapeutické použití tohoto smíšeného plynu vodík-kyslík nebo kyslíkovodíku se ve většině studií používá poměr 2:1, což by znamenalo směs asi 66,6 % vodíku a 33,3 % kyslíku. To by byl také výchozí poměr vodíku a kyslíku produkovaného při elektrolýze vody. Stroje pro vodíkovou/kyslíkovou terapii obecně poskytují samostatné výstupy pro vodík a kyslík, takže stroj lze používat v různých konfiguracích (H2, H2-O2, O2).

Výzkum dýchací směsi vodíku a kyslíku

Neustále se objevují nové výzkumy vodíkové terapie. Ukázalo se, že inhalace čistého vodíku snižuje epiteliální apoptózu (odumírání tkáně) při poškození plic vyvolaném ventilátorem.4Je snadné si představit, proč by na jednotkách intenzivní péče byl potřeba vodík. V současné době se mnoho výzkumů inhalace směsného vodíku a kyslíku zabývá chronickými zánětlivými respiračními stavy včetně astmatu5plicní fibróza6a akutní příznaky virových infekcí.

V multicentrické  RCT bylo zjištěno , že inhalace směsi vodíku a kyslíku je lepší než oxygenoterapie u akutní exacerbace chronické obstrukční plicní nemoci (AECOPD). Inhalace plynu směsi vodíku a kyslíku vedla ke snížení kašle podle stupnice bezdechovosti, kašle a sputa (BCSS) použité ve studii.

V 90denní klinické studii hodnotící bezpečnost a účinnost inhalační terapie H2-O2 byl pozorován léčebný účinek od druhého týdne do konce studie u pacientů s těžkou CHOPN způsobenou virovou infekcí . Tato zjištění jsou dále podpořena výsledky z multicentrické otevřené klinické studie, kde bylo zjištěno, že vodíková/kyslíková terapie zlepšuje klidové hladiny saturace kyslíkem, dušnost a snižuje bolest na hrudi a do takové míry, že může zabránit progresi onemocnění . Kyslík v kyslíku a vodíku zvyšuje okysličení buněk a vodík poskytuje ochranné účinky . Tyto akce pomáhají obnovit nedostatečnou saturaci krve O2 asnížit zánětlivou reakci a tím snížit pravděpodobnost respiračního selhání 1. typu .

V nedávné studii bylo zjištěno, že dýchání směsi vodíku a kyslíku může zlepšit dýchání při akutní těžké tracheální stenóze a může být pro tento účel bezpečně použito.7,8Mezi příznaky tracheální stenózy patří únava, sípání, kašel nebo dušnost, včetně potíží s dýcháním, vysoké pískání vycházející z plic při vdechování, zápal plic nebo infekce horních cest dýchacích, astma, kongesce na hrudi, apnoe a další.

Jedna nedávná studie dává váhu tomu, proč máme rádi vodíkové inhalační přístroje, které do směsi také přidávají kyslík. V této nové studii vědci zjistili výhody inhalace vodíku na zlepšení sluchu u pacientů s hluchotou po radioterapii/chemoterapii.9Dřívější studie na  zvířatech  o molekulárním vodíku pro tinnitus byly také docela povzbudivé pro tinnitus.10V současné době probíhají další klinické studie, které mají posoudit přínos inhalace vodíku/kyslíku při ztrátě sluchu.

Vodík prodlužuje životy

H2 prokázala protizánětlivé a antioxidační schopnosti v mnoha klinických studiích a její aplikace v posledních studiích byla příznivá. Klinické pokyny vydané Čínskou národní zdravotní komisí doporučovaly inhalaci kyslíku smíchaného s plynným vodíkem (33,3 % O2 a 66,6 % H2) , čímž se H2 dostal do popředí současného výzkumu léčebných medicinálních plynů.

Výzkum zdravotních přínosů vodíkové/kyslíkové terapie je stále v počátcích. Existuje prostor pro studium účinků H2-O2 na další systémové stavy a části těla. Je také zapotřebí více výzkumu, abychom pochopili rozdíl v účincích směsi vodíku a kyslíku a vdechování čistého vodíkového plynu.

Tisíce klinických studií z celého světa prokázaly, že molekulární vodík je jedinečný antioxidant. Přejděte do našeho přehledu výzkumu o výhodách inhalace vodíku , kde se dozvíte více o nejnovějším výzkumu vody s infuzí vodíku a inhalace H2 .


Inhalace molekulárního vodíku
Pokud se chcete dozvědět více zajímavých informací o 
velkých vodíkových přístrojích klikněte 
zde
pro malé přístroje klikněte 
zde 
www.naturgreen.cz


Reference

 1. 1.
  Escobar-Yonoff R, Maestre-Cambronel D, Charry S, Rincón-Montenegro A, Portnoy I. Hodnocení výkonu a ekonomické perspektivy integrovaného palivového článku PEM a elektrolyzéru PEM pro výrobu elektrické energie. Heliyon . 2021;7(3):e06506. doi: 10.1016/j.heliyon.2021.e06506
 2. 2.
  Wang T, Cao X, Jiao L. Elektrolýza vody PEM pro výrobu vodíku: základy, pokroky a vyhlídky. Neutralita sacharidů . Publikováno online 2. června 2022. doi: 10.1007/s43979-022-00022-8
 3. 3.
  Ahmad K, Sabli N, Tuan A, a kol. Membránová elektrolýza pro výrobu vodíku: Přehled. Membrány (Basilej) . 2021; 11(11). doi: 10,3390/membrány11110810
 4. 4.
  Huang C, Kawamura T, Peng X a kol. Inhalace vodíku snižovala epiteliální apoptózu při poškození plic vyvolaném ventilátorem prostřednictvím mechanismu zahrnujícího aktivaci nukleárního faktoru-kappa B. Biochem Biophys Res Commun . 2011;408(2):253-258. doi: 10.1016/j.bbrc.2011.04.008
 5. 5.
  Wang ST, Bao C, He Y a kol. Inhalace plynného vodíku (XEN) zlepšuje zánět dýchacích cest u pacientů s astmatem a CHOPN. QJM: Mezinárodní lékařský časopis . Publikováno online 14. května 2020:870-875. doi: 10.1093/qjmed/hcaa164
 6. 6.
  Gao L, Jiang D, Geng J, Dong R, Dai H. Inhalace vodíku zeslabila bleomycinem indukovanou plicní fibrózu inhibicí transformačního růstového faktoru-β1 a příslušného oxidačního stresu a přechodu z epitelu na mezenchym. Exp Physiol . 2019;104(12):1942-1951. doi: 10.1113/EP088028
 7. 7.
  Gao L, Jiang D, Geng J, Dong R, Dai H. Inhalace vodíku zmírnila plicní fibrózu indukovanou bleomycinem inhibicí transformačního růstového faktoru‐β1 a příslušného oxidačního stresu a epiteliálního‐mezenchymálního přechodu. Exp Physiol . Publikováno online 23. října 2019:1942-1951. doi: 10.1113/ep088028
 8. 8.
  Zhou Z, Zhong C, Su Z a kol. Dýchání směsi vodíku a kyslíku snižuje inspirační úsilí u pacientů s tracheální stenózou. Dýchání . 2019;97(1):42-51. doi: 10.1159/000492031
 9. 9.
  Kong X, Lu T, Lu YY, Yin Z, Xu K. Vliv vodíkové inhalační terapie na ztrátu sluchu u pacientů s nazofaryngeálním karcinomem po radioterapii. Přední Med . Publikováno online 31. března 2022. doi: 10.3389/fmed.2022.828370
 10. 10.
  Fransson AE, Videhult Pierre P, Risling M, Laurell GFE. Inhalace molekulárního vodíku, záchranná léčba při ztrátě sluchu způsobené hlukem. Front Cell Neurosci . Publikováno online 1. června 2021. doi: 10.3389/fncel.2021.658662
 1.