MENU

ZAJÍMAVÉ ČLÁNKY

Hubnutí ->
Nemoci–studie ->
Novinky ->
Strava ->
Zdraví ->
Životní styl ->

TOPlist

Zázračné léčivé houby, aneb co to jsou beta -glukany ?

Co jsou to Beta-glukany ?

Glukany jsou polymery glukózy a v přírodě se vyskytují v nejrůznějších konfiguracích. Biologicky nejaktivnější glukany představují ty, které mají základní řetězec tvořený z molekul glukózy spojených v pozici 1,3 a postranní glukózové řetězce připojené v pozici 1,6. O takových glukanech mluvíme, i když zjednodušeně, jako o β-glukanech.

Beta-glukany se nacházejí v buněčných stěnách bakterií, hub, kvasinkách, řasách, lišejnících, ale i u rostlin, jako je oves a ječmen. Nejznámější a nejúčinnější na lidské zdraví jsou Beta glukany 1,3/1,6D to jsou přírodní polysacharidy nacházející se zejména v houbách nebo v obilí (oves).Již dlouho jsou v Asii uctívány Beta-glukany jako lék na dlouhověkost, srdeční choroby a rakovinu. Současné pokusy ukazují, že asijské houby např. Pleurotus ostreatus (Hlíva ústřičná) a (Grifola frondosa – Maitake), ale i  další léčivé houby, ale zejména nejvíce zkoumaná Hlíva ústřičná, má o 20-30% více účinných látek Beta glukanů 1,3/1,6D), které pomáhají při prevenci nebo léčbě rakoviny, virových onemocnění jako je chřipka a dětská obrna, vysoké hladiny cholesterolu v krvi, shlukování krevních destiček a vysokého krevního tlaku. Jedna sloučenina v houbách (beta /1,3/1,6-D glukan ) má řadu protivirových účinků, které umocňují obranné funkce organismu.

Právě mnohé houby, především dřevokazné, totiž obsahují tyto důležité látky s výraznými léčivými účinky. Jde o specifické polysacharidy nejčastěji složené z glukózy, které se nazývají glukany. Mimo hub jsou však glukany obsaženy také v pivovarských a pekařských kvasinkách, v obilí(oves) a mořských řasách. Zatím co Západ je získává hlavně díky konzumaci piva a chleba, na Východě jsou zdrojem glukanů především houby. Ale u všech těchto potravin je množství glukanů omezeno, navíc tepelnou úpravou dochází k rozkladu účinných látek, a tím k jejich znehodnocení. Proto se k jejich získávání používá především šetrná metoda řízené extrakce za studena. Pro výrobu kvalitního a účinného produktu je  důležité a potřebné použít standardizované extrakty. Co to jsou standardizované extrakty najdete zde 

Avšak ne všechny beta-glukany jsou schopny modulovat imunitní funkce. Tyto vlastnosti závisí zejména na primární chemické struktuře beta-glukanů. Celulóza například (1,4) -β-vázané glukan, nevykazuje žádné imunní-modulační účinky. V kontrastu, s beta-glukany získané z hub a kvasinek, ovsa které se skládají z (1,3) -β-vázaného páteřní síti s malým počtem (1,6) -β-vázaných postranních řetězců, jsou v podstatě známé pro jejich vynikající imunomodulační účinky .


 

Studie biologických vlastností β-glukanů se nejdříve zaměřily na infekční imunitu a později na oblast rakoviny. V oblasti infekční imunity byly β-glukany opakovaně aktivní při eliminaci všech testovaných bakterií a parazitů, včetně anthraxu. Po úspěšných výsledcích byly v polovině osmdesátých let v Japonsku povoleny dva typy β-glukanů, Lentinan a Schizophyllan coby podpůrná léčba při léčbe některých typů zhoubných nádorů (především rakoviny žaludku a pankreasu). Glukany se používají dodnes a periodicky dochází k zvyšování jejich účinku. Navíc se podařilo opakovaně prokázat, že glukany výrazně snižují negativní účinky spojené s chemoterapií či ozářením. β-glukany totiž výrazně aktivují buňky kostní dřeně a zvyšují jejich dělení a proliferaci. Díky účinkům β-glukanů tak dochází k mnohem rychlejší obnově buněk kostní dřeně (ale i dalších orgánů), poškozené chemoterapeutiky.

O imunoaktivním působení β-glukanů existuje v současné literatuře více než 4 500 publikací v recenzovaných, často prestižních časopisech. Stimulační účinky nejrůznějších β-glukanů byly popsány již u evolučně primitivních Arthropod, a β-glukany jsou považovány za jeden z evolučně nejstarších obranných mechanizmů organizmu.

Většímu rozšíření β-glukanů v klinické praxi zatím bránilo nedostatečné pochopení mechanizmu jeho účinků. Teprve v posledním desetiletí se podařilo tyto mechanizmy odhalit. Byla to právě naše vědecká skupina, která objevila, že pro biologické účinky β-glukanů jsou nejdůležitější receptory pro C3 složku komplementu, tzv. CR3 receptory. Ty existují na většině buněk účastnících se imunitních reakcích, tj. na neutrofilech, makrofázích a na NK buňkách. Pokud se na receptor CR3 naváže jak C3 složka tak i glukan, dojde ke změně receptoru a uvolnění některých vazebných míst. Následuje aktivace receptoru a přenos signálu do buňky, což vede k degranulaci a tím uvolnění bakteriolytických a bakteriostatických molekul. Bez β-glukanu tato série reakcí nenastane, neboť samotný komplement nedokáže receptor CR3 aktivovat.

Tento mechanizmus účinku se podařilo prokázat řadou experimentů – nejdříve pomocí blokování jednotlivých částí CR3 paletou monoklonálních protilátek, později pomocí speciálního kmene myší, kde byla genovou manipulací zablokována exprese CR3. U těchto myší potom β-glukan neúčinkuje.

β-glukany byly nejdříve používány v injekční podobě, teprve v posledních 15 lety se podařilo prokázat, že β-glukany jsou stejně účinné i v případě, kdy jsou podávány orálně. Ukázalo se, že glukan prochází gastrointestinálním traktem a je vychytáván M buňkami střeva. Ty ho předávají okolním makrofágům, které glukan pozvolně degradují na malé, rozpustné molekuly, a současně jej roznášejí po celém těle. Do tří dnů po orálním podání β-glukanů je můžeme experimentálně prokázat prakticky v každé tkáni.

Z klinického hlediska byly potom ještě důležitější další studie. Onkologie totiž stále častěji využívá k léčbě nádorů tzv. humanizované monoklonální protilátky. I když je mechanizmus jejich účinků široký, jen v ojedinělých případech skutečně dokáží nádor zlikvidovat. Řada nezávislých studií prokázala, že pokud se současně s monoklonálními protilátkami podává také β-glukan, jsou jejich účinky mnohonásobně vyšší. V případě známého Herceptinu zvyšují jeho účinky o 60 procent.

Otázkou proto zůstává jak je možné, že β-glukan již dávno nepatří mezi oblíbené léky. Důvodů je hned několik. Počet individuálních glukanů je prakticky stejně velký jako je počet zdrojů použitých k jejich izolaci, takže v praxi existují jak vysoce účinné glukany, tak i glukany s malou biologickou aktivitou. Ve více méně amatérských podmínkách navíc není možné zaručit u odlišných izolátů stejné vlastnosti. Proto je možné doporučit pouze β-glukany, které pocházejí od velkých výrobců, schopných zaručit jak velké výrobní šarže, tak i minimální variabilitu a dokonalé testování.

V poslední době se ale situace velice výrazně mění. Nejdříve se β-glukany začaly používat pro zvýšení obranyschopnosti komerčně významných zvířat. β-glukany jsou tak již několik let obsaženy v krmivu pro více než 80 procent všech komerčně chovaných lososů, β-glukan se využívá i v komerčních chovech krevet.

Vedle toho se výzkum konečně dostal tak daleko, že začaly probíhat klinické zkoušky. V současné době jich současně probíhá nejméně 19, od Spojených států přes Filipíny až po Norsko. A nejedná se pouze o prokázání toho, že β-glukan neškodí, některé studie jsou již ve stádiu klinických zkoušek II a III a předběžné výsledky naznačují mimořádné úspěchy při léčbě rakoviny žaludku, plic a angiosarkomů.

Beta glukan je také velmi silným antioxidantem s mnohonásobně vyšší vychytávají aktivitou volných radikálů, díky níž bojuje proti jejich nežádoucím účinkům na náš organismus navíc obnovuje celistvost u membrán mozkových buněk a tím zlepšuje paměť.

Beta glukan je polysacharidová molekula extrahovaná z buněčné stěn hub především  s Hlívy ústřičné, Maitake, Ganodermy, Korálovec ježatý ,Ohnovec brázditý, ale i s dalších asijských hub. Při místním i celkovém podání je zcela netoxický a bezpečný. Americká organizace pro kontrolu léčiv a potravinových doplňků FDA ho klasifikuje jako GRAS (obecně považován za bezpečný) potravinový doplněk. Není známa jakákoliv toxicita nebo negativní reakce po požití beta glukanu nebo kombinace beta glukanu s jinou látkou. V současnosti neexistují studie prokazující jakýkoliv negativní efekt u autoimunitních reakcí. 

Jakýkoliv stárnoucí člověk,  nebo osoba vystavená fyzickému nebo emocionálnímu stresu, s chronickým onemocněním, člověk s nachlazením, chřipkou, artritidou, diabetem, potížemi na kůži, rakovinou, srdeční slabostí, plicními problémy, alergií, astmatem, po transplantaci, při práci v narušeném životním prostředí, při cestování, podstupující radioterapii, nebo vystavený infekci vyvolané bekteriemi, viry, plísněmi, houbami či parazity ti všichni mohou využít vlastností beta glukanu.

Beta glukan účinkuje též s velkým úspěchem proti kvasinkové infekci. Prokázaly to mnohé studie a testy. Široké spektrum antiinfekční aktivity beta glukanu je možno vysvětlit tím, že aktivace imunitního systému je nespecifická. 

Imunologická odpověď zesílená beta glukanem jde napříč říší rostlin a živočichů, tj. lze ji nalézt u všech druhů zvířat – včetně savců a člověka – a ryb. Beta glukan dokáže pomoci domácím mazlíčkům i rostlinkám! 
Všeobecně lze říci, že kdokoliv by si měl vzít denně určité množství beta glukanu. A už záleží pouze na tom, zda ho bere preventivně na udržení aktivního zdraví nebo cíleně k nápravě poškozeného nebo hyperaktivního imunitního systému (alergie).  

Současné poznatky ukazují, že přírodní beta glukan nejvíce působí na evolučně nejstarší buňky imunitní kaskády organismu – makrofágy. Po užití beta glukanu jsou makrofágy stimulovány směrem nahoru či dolů při regulaci imunitního systému a již záleží pouze na současném stavu imunitního systému. Po vstupu beta glukanu do makrofágu dochází k jeho aktivaci, která spočívá v zahájení morfologických změn a co je nejdůležitější v produkci různých druhů tzv. cytokininů (informačních proteinů imunitního systému) a ty fungují jako vnitřní regulátory imunitního systému.

Aktivovaný makrofág rozpoznává a zabíjí nádorové buňky stejným způsobem jako když odklízí cizorodý materiál z těla. Také produkuje množství různých citokininů /interleukinů/, které všeobecně stimulují imunitní systém a zvyšují produkci buněk z kostní dřeně. 

Beta glukan získaný z obilí nebo jiného zrna (vazba 1,4) se ukazuje jako neúčinný při aktivaci makrofágů, ale může pomoci snižovat cholestrol. Pouze glukany odvozené hlavně z hub, kvasnic, ječmene a ovsa mají silný stimulující účinek na imunitní systém. Z několika typů beta glukanů je beta 1,3 D a /1,6 D glukan jedním z nejsilnějších modulátorů imunity. Tento i další druhy glukanů obsahuje ve velkém  množství standardizovaný obsah extraktu s hub  Pleurotus ostreatus (Hlíva ústřičná) a (Grifola frondosa – Maitake), ale i  další léčivé houby, které naleznete zde.

Beta 1,3/1,6 D glukan a stárnutí:

Beta 1,3/1,6 D glukan lze nazvat skutečně prvním potravním dolňkem bojujícím právě proti stárnutí. Je obranou proti negativním událostem jako jsou infekce,nádory nebo radiační poškození a má adjuvantní /přídatný/ účinek ať jako antioxidant,či posiluje lipidovou rovnováhu, nebo pomáhá při terapii antibiotiky a dalších léků. Beta 1,3/1,6 D glukan nabízí v boji proti stárnutí to, co má rozhodující vliv a co je nesmírně důležité – udržení vysoké aktivity imunitního systému. 

Beta 1,3/1,6 D glukan a stres :

Fyzický a emocionální stres nebo intenzivní zátěž vedou ke snížení funkce imunitního systému – navozují stav imunosuprese. Vědecky potvrzené údaje ukazují ,že atleti po těžkém tréninku /zátěži/ trpí potížemi jako je nachlazení nebo pneumonie.Stejná imunosuprese je pozorovatelná u lidí a nemocí vyvolaných stresem -jako jsou např. poruchy koronárního řečiště. Pod vlivem fyzického stresu klesá počet dostupných makrofágů schopných účasti na imumnitní káskádě,což ještě prohlubuje stav imunosuprese. Beta 1,3/1,6 D glukan stimuluje i aktivuje makrofágy a ostatní imunitní buňky,které následně potlačují stav imunosuprese vyvolaný těžkou fyzickou aktivitou. 

Beta 1,3/1,6 D glukan a nádorová onemocnění:

V 70-tých letech doktor Peter Mansell provedl studie ve kterých podával injekce do subkutánních ložisek maligních melanomů. Následující biopsie těchto míst vyloučily výskyt melanomů v kůži ,byla nalezena pouze směs aktivovaných makrofágů. 
Dr. A.J. Carrow ve studiích provedených v nedávné době potvrdil vynikající výsledky u žen s nádory prsu na protektivní účinek beta glukanu na imunitní systém při současně podávané chemoterapii. 


Beta 1,3 /1,6D glukan a nehojící se kožní léze:

Ve studii Dr. Petera Mansella skupina žen s nádorem prsu (speciální houba pro ženy a prevence zde ) a nehojícími se lézemi na kůži podstoupila chemoterapii a ozařovaní. Po aplikaci beta glukanu se tyto normálně velmi těžce hojící se léze zcela vyhojily. Stejný postup byl úspěšně aplikován u nehojících se proleženin v New Orleans Charity Hospital. I zde došlo k úplnému vyhojení ran. Byla pozorována zcela nečekaná výhoda a to téměř žádná přítomnost zanícení rány při hojení a velmi rychlá reepilizace a objevení normální zdravé kůže v místě postižení.  

Beta 1,3 /1,6D glukan a HIV:

První studie o systémovém účinku beta glukanu u pacientů s HIV byla provedena v 80-tých letech. Dokonce i u těchto těžce imunologicky postižených pacientů dochází ke vzestupu cytokininů jako je IL-1,IL-2 a interferonu. Výsledky jiné studie ukazují na dramatický pokles mortality infekčních komplikací těžkých traumatických pacientů. HIV napadá T pomocné buňky a tím znemožňuje aktivaci normální imunitní odpovědi. Beta 1,3/1,6 D glukan posiluje makrofágy, tímto způsobem rekonstruuje imunitní odpověď a reakci nejen proti HIV, ale i proti infekci, která nasedá do oslabeného organismu. 

Beta 1,3/1,6 D glukan a radiace:

Radiobiologický ústav ozbrojených sil USA provedl významné pokusy s per orálně podávaným beta glukanem. Ve velmi dobře provedené studii byla ozářena skupina potkanů letální dávkou záření. 70% zvířat bylo zcela chráněno před účinky záření, když beta glukan jim byl podán per os až PO ozáření!!! 

Beta 1,3/1,6 D glukana volné kyslíkové radikály:

Myra Patchen,PhD spoluautorka jedné vojenské studie beta glukan potvrdila jako velmi účinný vychytávač volných radikálů. Všechny makrofágy jsou v průběhu ozařování chráněny proti procházejícímu elektromagnetickému záření. Beta glukan umožňuje pokračovat makrofágu v jeho normální funkci a v produkci signálních proteinů, které pomohou v rekonstrukci produkce kostní dřeně. Jestliže beta glukan dokáže fungovat v těchto nepříznivých podmínkách pak se stává nepostradatelným v eliminiaci volných radikálů z našeho těla. 

Beta 1,3/1,6 D glukan a léčba anitbiotiky:

V mnoha modelových případech na zvířatech vedlo použití beta glukanu ke snížení dávky antibiotika nebo antivirotika ke zdolání jimi vyvolané infekce. Beta glukan funguje jako silný adjuvant, který vytváří lepší prostředí pro funguvání podávaných léků a mohl by být účinnou podporou u pacientů v případech, kdy nelze podat dostatečně vysoké dávky antibiotika k potlačení infekce. 

Beta 1,3/1,6 D glukan a diabetes:

Poslední výzkumy ukazují anti-diabetický účinek interleukinu 1 /IL-1/, který zvyšuje produkci insulinu a tím následně snížení hladin glukozy v krvi. IL-1 je stimulována používáním beta glukanu. Více o produktu zde 


Beta 1,3/1,6 D glukan a chronický únavový syndrom a další

Zatím zůstává mnoho nezodpovězených otázek příčin vzniku chronického únavového syndromu, ukazuje se i možný virový původ onemocnění. Avšak jsou studie, kdy lidé s úporných případech jako je chronický únavový syndrom, infekce dýchacích cest, alergie, bakteriální nebo virové infekce, nízké hladiny energie a u jiných forem chronické nemoci prohlašují ,že se u nich dostavují vynikající výsledky a to již po  několika dnech po přijetí této jedinečné imunitní-posilující  látky. Mnozí přísahají, že se nikdy necítili lépe ve svém životě poté, co začali užívat produkt obsahující  Beta 1,3/1,6 D glukan. Jejich aplikace také vede ke snížení celkového obsahu cholesterolu v krvi a může také přispět ke snížení tělesné hmotnosti.

Beta-D-glukany s hub jsou v současnosti také stále častěji využívány v léčbě celé řady onemocnění, nebo jsou alespoň doporučovány mnohými lékaři jako podpůrná či doplňková léčba. Jsou doručovány i pro některé autoimunitní nemoci jako je např. Alzheimerova choroba., Roztroušená skleróza, Parkinsonova choroba, astma, potravinovou alergii, atopickou dermatitidu, autoimunitní onemocnění kloubů, záněty, aterosklerózu, listeriózu, septický šok či nádorové bujení. Beta-D-glukany jsou tak na základě svých léčivých a opravných  schopností převážně využívány právě s hlediska imunomodulačního (též imunoaugmentačního či imunorestauračního) díky účinku některých komponent (jako jsou obsažené beta-D-glukany polyglykopeptidy, polyglykoproteiny či proteiny) a u stavů spojených se sníženou obranyschopností.

Pokud však odhodláte zakoupit betaglukanový přípravek v lékárně nebo i na nějakém internetovém obchodě je velmi důležitá a opomíjená čistota nabízeného betaglukanu (polysacharidů) protože preparáty obsahující pouze rozdrcenou usušenou houbu mají minimální (pokud vůbec nějakou) účinnost.

Za kvalitní se považuje betaglukan (houba s min.množstvím účinných polysacharidů od 25% čistoty a výše. Ani to však není tak jednoduché, protože zároveň záleží na tom, co zůstává v těch tzv. nečistotách. Odborníci zastávají názor, že nečistoty zabraňují navázání betaglukanu na receptory imunitních buněk a tím snižují jejich aktivaci. Platí zde tedy jednoduchá (nepřímá) úměra - čím více nečistot, (pojiva a jiných přidaných pomocných látek v kapsli nebo tabletě více info zde )  tím je menší nebo taky žádná  účinnost. Čistota a obsah samotného výrobku včetně  betaglukanu (polysacharidů) to jsou nejdůležitější informace pro spotřebitele, přičemž naprostá většina nabízených produktů tyto údaje nemá!

Jak poznate kvalitní a čístý produkt informace najdete zde 

Nejefektivnější metodou k získání čistého betaglukanu je řízená extrakce. Tímto důmyslným a přitom šetrným postupem se stanou všechny důležité látky pro lidský organismus velmi snadno dostupné a tudíž účinné. Zde je ohromný rozdíl oproti metodám, které preferují výrobu léčiv a prodej potravinových doplňků ze sušené hlívy nebo i jiných hub.

Nejčistší a nejsilnější  beta glukan 1,3/1,6D - přírodní polysacharid se většinou získává extrakcí  z  buněčných stěň asijských hub –kvasinek, která je tvořena chitinem. Nejcennější je však protinádorová aktivita β-1,3-D glukanu kombinovaná s dalšími doplňky nebo léky, která spočívá v posílení imunitního systému organismu. Zvýšením imunity má tělo dostatek sil nádor nebo nemoc nejen zakonzervovat, ale často i zničit.

 CHCETE-LI SE DOZVĚDĚT O DALČÍCH MEDICINÁLNÍCH HOUBÁCH A PŘÍRODNÍCH EXTRAKTECH VÍCE INFORMACÍ, PODÍVEJTE SE ZDE
DOPORUČUJEME
www.naturgreen.cz

Studie o léčení houbami:
Na křečové žíly pomáhá hlíva ústříčná
Houby a jejich léčivé vlastnosti
Houby pomohou s odvykáním kouření
 Natural Beta Glukan Extra Blend pro děti 

Další informace o této a dalších houbách  od uznávaného českého mykologa Prof. RNDr. Jiřího Patočky DrSc  naleznete zde : Sang hwang – asijská tradiční medicína