MENU

ZAJÍMAVÉ ČLÁNKY

Hubnutí ->
Nemoci–studie ->
Novinky ->
Strava ->
Zdraví ->
Životní styl ->

TOPlist

Hořčík: Bezpečná první linie obrany pro klinickou depresi


Hořčík je jeden minerál, který pravděpodobně nikdy nebudeme mít dost, částečně proto, že hlavními historickými zdroji byly organická masa a minerální voda, a částečně proto, že naše zemědělské půdy mohou být trochu vyčerpány minerály. Protože k regulaci naší stresové reakce je nutné dostatečné množství hořčíku, mělo by smysl, aby chronická nízkoúrovňová nedostatečnost hořčíku mohla vést k nejrůznějším chronickým problémům.
Věda podporující účinnost hořčíku u velkých depresí a jiných psychiatrických poruch, testování na nedostatek hořčíku a které formy a dávky jsou nejúčinnější.

Deprese, život ohrožující psychiatrická porucha, leží na soutoku biochemických, hormonálních, imunologických a neurodegenerativních proměnných, které se protínají a vytvářejí prozánětlivý stav, se kterým je deprese spojena. Odhaduje se, že deprese je hlavním problémem veřejného zdraví a během několika let se stane jedním ze tří největších přispěvatelů k celosvětové zátěži chorob. Deprese nejenže spotřebovává značnou část výdajů na zdravotní péči, ale je považována za nezávislý rizikový faktor pro metabolické, kardiovaskulární a neuropsychiatrické poruchy .

Současná léčba je predikována na základě chybné teorie deprese serotoninu a je doprovázena seznamem škodlivých vedlejších účinků od sexuální dysfunkce po homiciditu . Antidepresiva rovněž významně zvyšují riziko úmrtnosti na všechny příčiny nebo úmrtí z jakékoli příčiny, jakož i srdečních chorob, což vede vědce k závěru, že tuto skupinu léčiv považují za škodlivou pro běžnou populaci . To v kombinaci s údaji naznačujícími, že antidepresiva jsou klinicky ekvivalentní s placebem , činí z nich nepříznivou možnost , zejména s ohledem na to, že nabízejí jen málo způsobů řešení základní příčiny.

Hořčík: The Miracle Mineral

Spíše než uchýlit se k psychotropním lékům by bylo rozumné prozkoumat, zda suplementace hořčíkem (Mg) zlepšuje depresi, protože tento esenciální minerál se podílí na patofyziologii této poruchy. Hořčík může být skutečně označen jako zázračný vzhledem ke své podstatě jako kofaktoru pro více než tři sta enzymatických reakcí . Je na druhém místě pouze k draslíku, pokud jde o převládající intracelulární kationty nebo ionty, které se nacházejí v buňkách s kladným nábojem .

Hořčík se zásadně podílí na produkci bílkovin, syntéze nukleových kyselin, růstu a dělení buněk a na udržování jemného elektrolytového složení našich buněk . Poskytuje také stabilitu membránám energetických továren našich buněk zvaných mitochondrie . Jak uvádí vědci, „Mezi fyziologické důsledky těchto biochemických aktivit patří centrální role Mg při kontrole neuronální aktivity, srdeční excitabilita, neuromuskulární přenos, svalová kontrakce, vazomotorický tón a krevní tlak“ .

Biologické účinky hořčíku jsou rozšířené. Pokud je nedostatek,je hořčíkkorelován se systémovým zánětem. Dostatek hořčíku nejen podporuje kardiovaskulární zdraví, uvolňuje hladké svaly, které tvoří krevní cévy, a brání vysokým hladinám vaskulární rezistence, která způsobuje hypertenzi , ale také hraje roli v zdraví svalů a koster a zabraňuje sarkopenii, osteoporóze a zlomeninám . Hořčík je nezbytný pro regulaci spánku  a metabolismu vitamínu D  jakož i nervové plasticity a kognitivních funkcí.

Zpracování potravin a průmyslové zemědělství, včetně postupů pěstování monokultur a používání hnojiv neobsahujících hořčík, však vedly k erozi půdy a vyčerpání obsahu hořčíku v našich potravinách . Hořčík je rovněž odstraněn z většiny zdrojů pitné vody, čímž je nevyhnutelný nedostatek hořčíku . Náš denní příjem hořčíku proto neustále klesal z 500 miligramů (mg) na den na 175 mg na den . Energetické husté stravovací návyky chudé na živiny, které začaly ovládat průmyslovou krajinu, jsou také nedostatečné u ovoce a zeleniny bohaté na vlákninu, které obsahují hořčík.

Studie na zvířatech navrhují úlohu hořčíku v depresi

Předběžné studie na zvířatech poukazovaly na roli hořčíku při depresi, protože vyčerpání hořčíku ve stravě myší vede ke zvýšenému chování souvisejícímu s depresí a úzkostí, jako je prodloužená doba imobility při testu nuceného plavání . V testu nuceného plavání, což je běžný test pro zkoumání chování podobného depresím u hlodavců, je zvíře omezeno na nádobu naplněnou vodou a pozorováno, jak se pokouší uniknout. Čas, ve kterém zvíře vykazuje nehybnost, se používá jako barometr zoufalství, což ukazuje, že zvíře podlehlo osudu utonutí .

Tento model je potvrzen studiemi, které ukazují, že podávání látek s antidepresivními vlastnostmi, jako je Hypericum perforatum, také známé jako třezalka tečkovaná , může významně zkrátit dobu, kterou zvíře stráví bez lokomotorické aktivity . Čas, který zvíře stráví imobilizovaným, je navíc ovlivněn mnoha faktory, které se mění v důsledku deprese u lidí, jako je anhedonie vyvolaná abstinencí, zhoršený spánek a změna spotřeby potravin .

Lidské studie potvrzují úlohu hořčíku v depresi

Výzkum týkající se vlivu specifických mikroživin na depresi je nedostatečný a výsledky jsou nekonzistentní, ale několik studií odhalilo nízký obsah hořčíku v této náladě. Je například dobře zdokumentováno, že nedostatek hořčíku ve stravě ve spojení se stresem může vést k neuropatologickým stavům a příznakům psychiatrických poruch. Vědci opakují tento sentiment a prohlašují, že „Nedostatky hořčíku ve stravě spojené s nadbytkem vápníku a stresu mohou způsobit mnoho dalších dalších souvisejících příznaků, jako je agitace, úzkost , podrážděnost, zmatenost, astenie, nespavost , bolesti hlavy, delirium, halucinace a hyperexcitabilita“ .

Hordalandská zdravotní studie v západním Norsku ilustrovala inverzní spojení mezi standardizovaným energeticky upraveným příjmem hořčíku a depresí, což znamená, že lidé, kteří konzumovali méně hořčíku, měli vyšší míru deprese . Při srovnání séra a mozkomíšního moku u pacientů s akutní depresí, u nichž byla diagnostikována závažná depresivní porucha nebo u bipolárních pacientů v depresivní epizodě, bylo u zdravých kontrol zjištěno zvýšení poměru vápníku k hořčíku  Vápník hořčík jsou minerály, které se navzájem antagonizují a soutěží o absorpci, protože každý z těchto minerálů je dvojmocný kation (kladný ion s valencí dvou). Sebevražednost, jeden z primárních projevů těžké deprese, je doprovázena nízkými hladinami hořčíku v tekutině hořčíku navzdory normálním hladinám vápníku, což dává roli hořčíku v pozitivní emocionalitě .

Hořčík účinný u bipolární poruchy, fibromyalgie, PMS a syndromu chronické únavy

Ukázalo se, že formulace hydrochloridu aspartátu hořečnatého známého jako Magnesiocard vyvolává u jedinců se závažnou rychlou cyklickou bipolární poruchou účinky stabilizující náladu u jedné otevřené studijní značky . U poloviny léčených pacientů měl tento hořčíkový přípravek výsledky rovnocenné lithiu, což je standardní úroveň péče o tuto populaci pacientů, takže vědci navrhli: „Možnost, že by Magnesiocard mohl nahradit nebo zlepšit účinnost lithia jako preventivní léčbu manických látek - depresivní onemocnění si zaslouží další klinické vyšetření “. Při použití jako přídavná terapie u těžké mánie, síranu hořečnatého odolného vůči terapii infuze významně snížily používání lithia, benzodiazepinů a neuroleptik natolik, že vědci dospěli k závěru, že „může být užitečnou doplňkovou terapií pro klinické zvládnutí těžké manické agitace“ .

V další randomizované studii u starších pacientů s diabetem typu 2 a nedostatkem hořčíku bylo zjištěno, že elementární hořčík podávaný v dávce 450 mg denně má při léčbě depresivních symptomů stejnou účinnost jako 50 mg antidepresiva Imipramin  Bylo také prokázáno, že citrát hořečnatý užívaný v dávce 300 mg denně snižuje depresi a další příznaky u pacientů s fibromyalgií, což naznačuje významné snížení dotazníku o dopadu na fibromyalgii (FIQ) a skóre Beckovy deprese .

Data rovněž ukazují, že suplementace 360 ​​mg hořčíku podaného ženám s premenstruačním syndromem (PMS) třikrát denně ve druhé polovině cyklu je účinná pro tzv. Negativní vliv a další symptomy nálady související s premenstruací . Nakonec se ukázalo, že intramuskulární síran horečnatý podávaný každý týden po dobu šesti týdnů je účinný při zlepšování emočního stavu a dalších parametrů u syndromu chronické únavy (CFS) .

Mechanismus účinku antidepresivních účinků hořčíku

Podle vědců „Biologické systémy, o nichž se diskutuje, že se podílejí na patofyziologii afektivních poruch a působení léků stabilizujících náladu, jsou ovlivněny Mg, jako je aktivita systému hypothalamus-hypofýza-adrenokortikální (HPA), faktor uvolňující kortikotropin (CRF) ) - neurotransmise GABA a glutamatergické (prostřednictvím receptorů NMDA) a několik transdukčních drah, včetně proteinové kinázy C “. Nejen to, ale hořčík vyvolává podobné účinky na noční hormonální sekreci a spánkové mozkové vlny jako lithiové soli, které se používají jako léčebná modalita pro bipolární poruchu, což podporuje roli hořčíku jako stabilizátoru nálady .

Hořčík funguje jako agonista nebo stimulační molekula pro receptory kyseliny y-aminomáselné (GABA) (22). GABA je hlavní inhibiční neurotransmiter v centrálním nervovém systému. Vazbou na receptor GABA a replikací účinků GABA může hořčík zmírnit úzkost. Hořčík může také vyvolat své antidepresivní účinky tím, že působí jako anorganický antagonista funkce receptoru kyseliny N-methyl-d-asparagové (NMDA) (Poleszak et al., 2007). Antagonisté receptoru jsou ligandy nebo látky, které se vážou na receptor, ale spíše inhibují jeho aktivitu než jej aktivují. Receptory NMDA, které se vyskytují na povrchu nervových buněk, jsou aktivovány částečně glutamátem, jednou z excitačních aminokyselin v mozku.

Výzkumníci tvrdí, že: „Zdá se, že dysfunkce NMDA receptorů hraje zásadní roli v neurobiologii poruch, jako je Parkinsonova choroba , Alzheimerova choroba , epilepsie.„ischemická mrtvice, úzkost a deprese“, takže „ligandy interagující s různými místy komplexu receptoru NMDA jsou široce zkoumány jako potenciální látky pro léčbu řady neuropsychiatrických poruch“ (22). Ve skutečnosti inhibitory léčiv v komplexu receptoru NMDA, jako je ketamin, vykazují antidepresivní účinky , ale také vyvolávají takové závažné vedlejší účinky, že jejich klinická využitelnost je omezená . Na druhé straně hořčík může mít podobný mechanismus účinku tím, že interferuje s aktivací receptoru NMDA, aniž by to mělo nepříznivé důsledky blokády receptoru NMDA receptoru -

Nedávná studie prokazuje účinnost orálního hořčíku při depresi

Nedávná otevřená randomizovaná křížová studie byla provedena na ambulantních klinikách primární péče u 126 dospělých s diagnózou deprese . Během intervence bylo podáváno 248 mg elementárního hořčíku denně, získaného ze čtyř 500 mg tablet, po dobu šesti týdnů a ve srovnání se šesti týdny bez léčby a subjekty byly hodnoceny na změny depresivních symptomů .

Podávání hořčíku vede ke klinicky významnému zlepšení skóre jak u dotazníku o zdraví pacienta-9 (PHQ-9), tak o validované míře závažnosti deprese a odpovědi na léčbu, jakož i o generalizované úzkostné poruchy-7 (GAD-7). , citlivý screeningový nástroj pro závažnost úzkostných poruch. Působivě se výsledky objevily již za dva týdny, což představuje dramatické zlepšení, které může regenerace živin usnadnit . Působivě však působil antidepresivní účinek hořčíku bez ohledu na výchozí hladinu hořčíku. Vykazoval také účinnost nezávislou na pohlaví, věku nebo základní závažnosti deprese subjektů, jakož i na jejich používání antidepresiv . Autoři studie dospěli k závěru, „Hořčík je účinný pro mírnou až střední depresi u dospělých. Funguje to rychle a je dobře snášen, aniž by bylo nutné pečlivě sledovat toxicitu “.

Populace ohrožené nedostatkem hořčík

Zjistilo se, že polovina populace Spojených států spotřebuje méně než doporučené množství hořčíku, když se odhaduje před deseti lety . Nejen, že se hořčík ztrácí při určitých zdravotních stavech, ale tento minerál se vylučuje v důsledku biologických činností, jako je pocení, močení a vyprázdnění, jakož i nadměrné produkce stresových hormonů . Navíc, protože nízký obsah hořčíku byl v korelaci s různými chorobnými stavy, zvyšující se stav hořčíku může zmírnit riziko těchto chorob.

Vědci například poznamenávají, že „nízký příjem hořčíku a krevní hladiny byly spojeny s diabetem 2. typu, metabolickým syndromem, zvýšeným C-reaktivním proteinem, hypertenzí, aterosklerotickým vaskulárním onemocněním, náhlou srdeční smrtí, osteoporózou , migrénovou bolestí hlavy, astmatem a tlustým střevem. rakovina “.Navíc nedostatek hořčíku na buněčné úrovni „vyvolává zánětlivé kaskády aktivované vápníkem nezávisle na poranění nebo patogenech“ . Nízký obsah hořčíku je spojen se systémovým zánětem a zánět je kořenem většiny chronických a degenerativních onemocnění.

Testování na hořčík a potravinové zdroje hořčíku

Zatímco první sklon některých lékařů může být testování hladin hořčíku na objektivní parametr nedostatku, široce používané sérové ​​nebo plazmatické hořčík neodráží přesně hladiny hořčíku uložené v jiných tkáních. Kromě toho ani tento hematologický index stavu hořčíku, označovaný jako celkový hořčík, ani hladina hořčíku v erytrocytech, které svědčí o hladinách hořčíku v červených krvinkách, nejsou negativně ovlivněny, dokud nedojde k závažné deprivaci hořčíku . Proto tyto testovací metodiky nejsou dostatečně přesné, aby zachytily předběžný nebo subklinický nedostatek hořčíku.

Mezi dobré zdroje hořčíku patří dýňová a tykevová jádra, para ořechy, mandle, kešu, arašídy, piniové oříšky , quinoa, špenát, švýcarský mangold, řepa, brambory, artyčoky, data, banány, kokosové mléko, pichlavá hruška, černá fazole, lima, sójové boby a mořské zdroje včetně halibuta, abalonu, sardele, kaviáru, ulity, krabí, ústřice, hřebenatky, hlemýžď ​​a pollock. Je však důležité si uvědomit, že hořčík může být při vaření potravin pijavice ze zeleniny a že nadbytek vlákniny může snížit absorpci hořčíku zvýšením gastrointestinální motility .

Nejvíce biologicky dostupné formy hořčíku

Jak vědci vysvětlují, „hořčík volně prodejný může být nabízen jako alternativní terapie těm pacientům, kteří váhají s zahájením antidepresivní léčby, a je snadno přístupný bez lékařského předpisu“. Protože půda již není obohacena hořčíkem, může být zaručeno její doplnění. Organické soli hořčíku, včetně acetátových, askorbátových, aspartátových, bicitrátových, glukonátových a laktátových forem, jsou rozpustnější a biologicky aktivní ve srovnání s minerálními solemi hořčíku, jako je oxid hořečnatý, chlorid hořečnatý a síran hořečnatý .

Případové studie však ukázaly pozoruhodně rychlé zotavení z velké deprese za méně než sedm dní, kdy se Magnesium Bisglycinate  a  Magnesium malate  podávají v dávkách 125 až 300 mg s každým jídlem a před spaním . Navíc Threonát hořečnatý může být také zkoumán jako terapeutická možnost, protože může mít lepší průnik hematoencefalickou bariérou a obnovit neurologické hladiny hořčíku. Tato forma, která je dodávána přímo do mozku, může zlepšit mozkové signální dráhy a synaptické spojení mezi nervovými buňkami a podpořit učení a paměť, ačkoli studie byly provedeny na zvířecích modelech .

Jedinečná originální novinka
Naturgreen®MultiMagnesium Brain & Body

Naturgreen®MultiMagnesium Brain & Body je nový originální a synergeticky silný výrobek s vysokou biologickou dostupností a s vysokým účinkem absorpce. Je to kombinace spojení čtyř nejlepších druhů magnesia v organických a chelátových formách. To vše v synergii se SMP vápníkem, vitamínem D3, koenzymem CQ10 a jedním s nejsilnějších přírodních antioxidantů na světě Astaxanthinu.

CHCETE-LI SE DOZVĚDĚT VÍCE O PŘÍRODNÍCH KORÁLOVÝCH MINERÁLECH VE VYVÁŽENÉM POMĚRU, PODÍVEJTE SE ZDE
DOPORUČUJEME
www.naturgreen.cz